SKLIC REDNE SKUPŠČINE OK GORICA

Nova Gorica, 21.03.2016

VABILO

Na podlagi 17.člena Statuta OK Gorica, sklicujem letno skupščino, ki bo v sejni sobi Nina, hotel Perla v Novi Gorici dne 05.04.2016 ob 16:00 uri.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh overoviteljev.)

3. Sprejem dnevnega reda.

4. Poročilo disciplinske komisije 2015

5. Poročilo nadzornega odbora 2015

6. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2015:

7. Predstavitev dela za 2016

8. Članarina za 2016/2017

9. Razno

Lep pozdrav,

Miha Mačus,
Predsednik OK Gorica